top of page

VOORWAARDEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle bestellingen en overeenkomsten aangegaan door ons bedrijf onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht alle clausules van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Ze zijn onderhevig aan herziening in het geval van een toename van grondstoffen, onvoorspelbare gegevens of wijzigingen in het initiële project tijdens de uitvoering.

3. Om ons bedrijf te binden, moet elke bestelling door ons zijn bevestigd.

4. Onze facturen zijn draagbaar en betaalbaar op onze woonplaats, contant en zonder korting. Het wisselkoersrisico is voor rekening van de klant. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag zal onmiddellijk automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar dragen. Bovendien wordt, onverminderd de vertragingsrente, het op de vervaldag onbetaalde bedrag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75.

Deze boeteclausule van 15% kan ook aangevraagd worden door de consument zoals bepaald door de wet van 14 juli

1991 betreffende de handelspraktijken en de informatie en bescherming van de consument in het geval wij onze verplichtingen niet nakomen, namelijk bijvoorbeeld het leveren van de goederen of het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

5. Elke klacht moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, per aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Een adreswijziging kan geen excuus zijn om niet op de hoogte te zijn van de factuur of om er niet binnen de termijn tegen te protesteren.

6. Wij blijven eigenaar van de geleverde of uitgevoerde producten tot volledige betaling van de hoofdsom, rente, kosten en belastingen die daarop betrekking hebben, evenals de prijs van accessoires. Bij de levering van de goederen gaat het risico over op de koper. Deze laatste neemt de bewaring van de verkochte goederen bij levering over en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan deze goederen. In geval van transport van de door de koper ter beschikking gestelde goederen, vindt de risico-overdracht plaats zodra deze het magazijn verlaten en uiterlijk tien dagen na verzending van een kennisgeving van beschikbaarheid.

7. Leverings- en uitvoeringstijden worden slechts ter informatie gegeven. De eventuele overschrijding van de gestelde termijn kan niet worden ingeroepen om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. We behouden ons het recht voor om elke levering of elk werk op te schorten zolang een eerdere factuur niet volledig is betaald. In dit opzicht worden alle met dezelfde partij gesloten overeenkomsten geacht één geheel te vormen en ondeelbaar te zijn.

8. Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de factuur, per aangetekende brief. Na deze termijn worden onze facturen geacht aanvaard te zijn door de klant en zijn ze bijgevolg betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Het bewijs van non-conformiteit ligt bij de koper. De terugname van de goederen door ons bedrijf, al dan niet aanvaard door de klant, houdt geen enkele erkenning in van de gebrekkige of niet-conforme aard van het product.

9. Elke klacht en elk beroep op garantie schort de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen niet op.

10. In geval van annulering van de verkoop door de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen die, afhankelijk van het type uitrusting en accessoires, kan oplopen van 20 tot 100% van het totale bedrag van de bestelling. Deze vergoeding is bedoeld ter dekking van de door ons gemaakte administratieve kosten voor het opmaken van offertes, correspondentie, voorraadbeheer en onze gederfde winst. In geval van annulering van de bestelling na levering, moet de klant, naast deze vergoeding, de goederen retourneren. Het zal hetzelfde zijn in het geval van oplossing van de overeenkomst voor de fouten en grieven van de klant. In deze twee gevallen zullen de waardeverliezen die de goederen ondergaan, in mindering worden gebracht op de eventueel door de koper betaalde borgsommen. In geval van annulering van de bestelling door ons, behalve in geval van overmacht, kan de consument zoals gedefinieerd door de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en op de informatie en bescherming van de consument een vergoeding genieten die gelijk is aan de geleden schade.

11. Overmacht evenals het feit van onze onderaannemers, onze leveranciers, transport- en postdiensten schorten de uitvoering van onze verplichtingen op, onverminderd ons bedrijf om te kiezen voor de loutere en eenvoudige afwikkeling van de overeenkomst, zonder schadevergoeding en intresten bij onze kosten, maar met restitutie van eventueel betaalde aanbetalingen. In geval van tijdelijke opschorting van de werken, wordt de oorspronkelijk geplande uitvoeringsperiode automatisch en zonder vergoeding verlengd met een periode gelijk aan de duur van de opschorting, vermeerderd met de periode die nodig is voor de heropstart van de werken.

Behalve in geval van overmacht, kan de consument in geval van eenzijdige beëindiging van het contract, zoals gedefinieerd door de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en op de informatie en bescherming van de consument, van ons bedrijf een schadevergoeding eisen die gelijk is aan de geleden schade.

De verplichtingen van de consument zoals bepaald door de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en op de informatie en bescherming van de consument worden eveneens opgeschort in geval van overmacht zijnerzijds, onverminderd de mogelijkheid om louter en eenvoudig te verzoeken beëindiging van de overeenkomst.

12. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst gesloten tussen onze onderneming en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken gerechtelijk arrondissement DINANT, in België en op basis van de Belgische wetgeving.

13. Ons bedrijf behoudt zich alle auteursrechten voor met betrekking tot de creaties en producties die in onze werkplaatsen worden uitgevoerd onder de naam HURBZ. Deze kunnen daarom niet worden gereproduceerd of gekopieerd.

14. Indien een van de clausules van deze voorwaarden nietig zou worden verklaard wegens strijd met enig recht, blijven de overige clausules echter van toepassing.

bottom of page